ZUZANA CIVADELIĆ

SÚDNY TLMOČNÍK PRE SLOVENSKÝ A ČESKÝ JAZYK

MOB:+385991978622 / CIVADELIC.Z@GMAIL.COM

© AGENTURA AZ J.D.O.O. , MOSEĆKA 72, 21000 SPLIT. 
OIB 02527334006 [ NIJE U SUSTAVU PDV-A ]

free html5 templates

SLUŽBY SÚDNEHO TLMOČNÍKA PRE SLOVENSKÝ A ČESKÝ JAZYK

 • ÚRADNÉ PREKLADY SÚDNEHO TLMOČNÍKA (S ÚRADNOU PEČIATKOU)
 • PREKLADY PREKLADATEĽA (BEZ PEČIATKY)
 • TEXTY NA WEB STRÁNKY, LETÁKY A BROŽÚRY
 • JEDÁLNE LÍSTKY, CENNÍKY A PROPAGAČNÝ MATERIÁL
 • ODBORNÉ TEXTY, PRÁCE A PROJEKTY
 • OSOBNÉ DOKUMENTY, DIPLOMY A DOKLADY
 • VŠETKY DRUHY ZMLÚV
 • ROZHODNUTIA SÚDOV A ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
 • LEKTOROVANIE A KORIGOVANIE TEXTOV
 • SIMULTÁNNE A KONZEKUTÍVNE ÚSTNE TLMOČENIE, TLMOČENIE NA ROKOVANIACH A NA ÚRADOCH
 • ASISTENCIA A TLMOČENIE PRI UZATVÁRANÍ MANŽELSTVA V CHORVÁTSKU (OBČANIA SLOVENSKEJ ALEBO ČESKEJ REPUBLIKY)
 • VYUČOVANIE CHORVÁTŠTINY OSOBNE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SKYPE

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI SAMOSTATNÝM PREKLADATEĽOM A SLUŽBAMI PREKLADATEĽSKEJ AGENTÚRY?

KEĎ KONTAKTUJETE PRIAMO PREKLADATEĽA / SÚDNEHO TLMOČNÍKA, , VŠETKA KOMUNIKÁCIA JE PRIAMA, MÔŽETE SI VYDISKUTOVAŤ PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI A DAŤ MU POKYNY AKO SI PREDSTAVUJETE, ŽE BUDE TEXT VYZERAŤ. KEĎŽE PLATÍTE PRIAMO JEMU, ZVYČAJNE JE PREKLAD LACNEJŠÍ. PRI KONTAKTOVANÍ AGENTÚRY, KTORÁ SPROSTREDKUJE PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY, VŽDY KOMUNIKUJETE SO ZAMESTNANCOM AGENTÚRY NIE PREKLADATEĽOM, ČO MÔŽE SPOMALYŤ KOMUNIKÁCIU A TAKTIEŽ PREDRAŽIŤ SLUŽBU PRETOŽE AGENTÚRA SI MUSÍ ZAÚČTOVAŤ K CENE PREKLADATEĽA AJ SVOJU PROVÍZIU.AKÁ JE CENA PREKLADU?
CENA ÚRADNÝCH PREKLADOV, PODĽA PRAVIDIEL PRE SÚDNYCH TLMOČNÍKOV, JE VO VÝŠKE 150 KN + 30% (CCA 25€) K CENE ZA OVERENIE SÚDNYM TLMOČNÍKOM.
CENA BEŽNÝCH PREKLADOV (WEB STRÁNKY, RÔZNE PROPAGAČNÉ MATERIÁLY, KATALÓGY,...) JE DO 150 KN (CCA 20€), V ZÁVISLOSTI NA MNOŽSTVE A DRUHU TEXTU A PRI DLHODOBEJ SPOLUPRÁCI MÔŽE KLESNÚŤ AŽ NA 90 KN.
1 NORMOSTRÁNKA (=1500 ZNAKOV S MEDZERAMI) JE ZÁKLADNÁ MERNÁ JEDNOTKA. ODHAD CENY PREKLADU JE BEZPLATNÝ, AK SI NEVIETE PRESNE VYPOČÍTAŤ MNOŽSTVO TEXTU, ZAŠLITE HO PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU A DOSTANETE NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU. V PRÍPADE DORUČENIA PREKLADU PROSTREDNÍCTVOM POŠTY SA MUSÍ ZOHĽADNIŤ AJ CENA POŠTOVEJ ZÁSIELKY. 
KEDY JE POTREBNÉ MAŤ OVERENIE SÚDNEHO TLMOČNÍKA?
ÚRADNÉ OVERENIE JE POTREBNÉ PRI PREKLADOCH ÚRADNÝCH DOKUMENTOV, ZMLÚV, SÚDNYCH ROZHODNUTÍ ČI DOKLADOV PRE RÔZNE INŠTITÚCIE. VŽDY JE DOBRÉ SI ZISTIŤ, ČI JE NUTNÉ, ABY PREKLAD BOL OVERENÝ ALEBO POSTAČÍ BEŽNÝ PREKLAD, ABY STE ZBYTOČNE NEPLATILI AK TO NIE JE NEVYHNUTNÉ.
 

AKÁ JE CENA ÚSTNEHO TLMOČENIA?
CENA ÚSTNEHO TLMOČENIA SA POHYBUJE OD 200 – 300KN ZA KAŽDÚ ZAČATÚ HODINU (ČAS SA POČÍTA OD PRÍCHODU TLMOČNÍKA NA DOHODNUTÉ MIESTO). PRE ÚSTNE TLMOČENIE DLHŠIE NEŽ 5 HODÍN JE MOŽNÉ DOHODNÚŤ SI INDIVIDUÁLNE CENY. KLIENT JE TAKTIEŽ POVINNÝ UHRADIŤ CESTOVNÉ A INÉ NEVYHNUTNÉ NÁKLADY TLMOČNÍKA.
SIMULTÁNNE TLMOČENIE (V KABÍNKE SO SLÚCHADLAMI) SA POČÍTA V CENE 350 KN ZA HODINU

AKO RÝCHLO MÔŽEME PRELOŽIŤ TEXT?
NAŠE PREKLADY SA SNAŽÍME DORUČIŤ V NAJKRATŠEJ MOŽNEJ LEHOTE, ZVYČAJNE DO NASLEDUJÚCEHO DŇA. JEDEN TLMOČNÍK MÔŽE KVALITNE PRELOŽIŤ 6 NORMOSTRÁN TEXTU DENNE A PRIBLIŽNE 5 HODÍN ÚSTNEHO TLMOČENIA (S PRESTÁVKAMI). PRETO PRI VÄČŠOM OBJEME TEXTU MAJTE NA ZRETELI TO, ABY STE SA NA NÁS OBRÁTILI VČAS! 

AKÝ JE SPÔSOB DORUČENIA PREKLADU?
BEŽNÉ PREKLADY BEZ OVERENIA JE MOŽNÉ DORUČIŤ V ELEKTRONICKEJ FORME PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU. ÚRADNÉ PREKLADY S OVERENÍM SÚDNEHO TLMOČNÍKA MUSIA BYŤ ZVIAZANÉ S ORIGINÁLOM A OPEČIATKOVANÉ, PRETO ICH TLMOČNÍK MUSÍ MAŤ FYZICKY V RUKÁCH (OSOBNE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM POŠTY). SÁM PREKLAD MÔŽE BYŤ VYKONANÝ Z FOTOKÓPIE, KTORÚ DORUČÍTE PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU, ORIGINÁL MUSÍ VŽDY BYŤ V ZMYSLE ZÁKONA ZVIAZANÝ S PREKLADOM..  


PORADENSKÁ ČINNOSŤ PRE ZAHRANIČNÉ FIRMY

VZHĽADOM NA ČORAZ VÄČŠÍ ZÁUJEM SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH FIRIEM A FYZICKÝCH OSÔB O VSTUP NA CHORVÁTSKY TRH, ROZHODLA SOM SA POSKYTOVAŤ TIETO JEDINEČNÉ SLUŽBY A POMÔCŤ PRI OTVÁRANÍ FIRMY, KÚPE NEHNUTEĽNOSTI A INÝCH AKTIVITÁCH NA ÚZEMÍ CHORVÁTSKA
 • SLUŽBA ASISTENCIE PRI OTVORENÍ SPOLOČNOSTI – REGISTRÁCIA MENA FIRMY, SÍDLA A PRÍPRAVA VŠETKEJ DOKUMENTÁCIE SPOJENEJ S OTVÁRANÍM FIRMY (S.R.O.) V CHORVÁTSKU
 • OTVÁRANIE BANKOVÉHO ÚČTU A KONTAKTOVANIE
 • ZABEZPEČENIE PEČIATKY, WEB STRÁNKY, VIZITIEK, ATĎ.
 • KONTAKTOVANIE ZAMESTNANCOV, VÝUKA A ORGANIZÁCIA TÍMOV
 • POMOC A PORADENSTVO ODBORNÍKOV Z RÔZNYCH OBLASTÍ: PRÁVNIKA, NOTÁRA, UČTOVNÍKA A ODBORNÍKOV NA CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO
 • PREKLADANIE NA ÚRADOCH, ROKOVANIACH A KONFERENCIÁCH
 • TECHNICKÁ A ADMINISTRATÍVNA PODPORA FIRMY V CHORVÁTSKU

KOĽKO STOJÍ OTVORENIE FIRMY V CHORVÁTSKU?

OKREM ZÁKLADNÉHO IMANIA, KTORÉ JE VO VÝŠKE 20.000 KN PRE S.R.O., MUSÍTE POČÍTAŤ S NÁKLADMI NA NOTÁRA A SÚDNEHO TLMOČNÍKA (AK NEHOVORÍTE CHORVÁTSKY, ČO SA POHYBUJE PRIBLIŽNE OD 3.000 – 6.000 KN V ZÁVISLOSTI, KTORÉ PRÁVNE ÚKONY POTREBUJETE OD NOTÁRA A TLMOČNÍKA VYKONAŤ. TAKTIEŽ MUSÍTE POČÍTAŤ S MESAČNÝM PRENÁJMOM SÍDLA FIRMY (V PRÍPADE, ŽE SI SÍDLO FIRMY PLATÍTE U UČTOVNÍKA).
PRE PRESNÝ VÝPOČET CENY NÁS KONTAKTUJE A RADI VÁM VYPOČÍTAME VŠETKY NÁKLADY NA OTVORENIE SPOLOČNOSTI V CHORVÁTSKU.

KOĽKO TRVÁ CELÁ PROCEDÚRA OTVORENIA FIRMY?
PROCES OTVORENIA S.R.O. V CHORVÁTSKU TRVÁ PRIBLIŽNE 15 DNÍ, VŠETKO ZÁVISÍ NA RÝCHLOSTI SÚDU, KTORÝ ZAPISUJE FIRMU DO REGISTRA AKO I SKUTOČNOSŤ AKO BOLI VŠETKY DOKUMENTY DOPREDU PRIPRAVENÉ A SCHVÁLENÉ.

MUSÍM BYŤ OSOBNE PRÍTOMNÝ PRI OTVORENÍ SPOLOČNOSTI?
NAJVÄČŠIA ČASŤ POTREBNEJ DOKUMENTÁCIE SA MÔŽE VYBAVIŤ PROSTREDNÍCTVOM PLNEJ MOCI. VLASTNORUČNÝ PODPIS KONATEĽA SPOLOČNOSTI JE POTREBNÝ PRI OTVORENÍ BANKOVÉHO UČTU A VZOROVÉHO PODPISU U NOTÁRA.